Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
01.10.2019- ...
 
02.04.2017-30.09.2019
 
18.09.2016-01.04.2017
 
07.03.2016-17.09.2016
 
02.02.2015-06.03.2016
 
01.07.2014-01.02.2015

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna linnas avaliku rituse korraldamise ja pidamise kord
Tallinna Linnavolikogu 29.05.2014 mrus number 12 [RT IV, 10.06.2014, 16]
Justumine:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivus:01.10.2019 - ... [RT IV, 20.03.2019, 5]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 07.03.2019 nr 5 [RT IV, 20.03.2019, 1 - just. 01.10.2019]
Tvk m 23.03.2017 nr 4 [RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]
Tvk m 08.09.2016 nr 23 [RT IV, 15.09.2016, 4 - just. 18.09.2016]
Tvk m 25.02.2016 nr 7 [RT IV, 04.03.2016, 1 - just. 07.03.2016]
Tvk m 22.01.2015 nr 1 [RT IV, 30.01.2015, 10 - just. 02.02.2015]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MRUS

Tallinn                                                                                                  29. mai 2014 nr 12

Tallinna linnas avaliku rituse korraldamise ja pidamise kord

Mrus kehtestatakse korrakaitseseaduse 55 lg 1 p 3 ja lg 3 ning 59 lg 1 alusel.
[RT IV, 30.01.2015, 10 - just. 02.02.2015]

1. peatkk
LDSTTED

1.  Mruse reguleerimisala

(1) Mrusega kehtestatakse avaliku rituse korraldamise ja pidamise nuded Tallinna linnas.

(2) Mrust on kohustatud titma kik Tallinna linna haldusterritooriumil elavad, tegutsevad ja viibivad fsilised ja juriidilised isikud.

(3) Mrusega reguleerimata juhtudel otsustab ksikksimused Tallinna Linnakantselei (edaspidi linnakantselei).

2.  Misted

(1) Avalik ritus on ritus korrakaitseseaduse 58 like 3 thenduses.

(2) Krgendatud turvariskiga on avalik ritus:

1) millega kaasneb liikluse mberkorraldamine;

2) mille pidamisel toimub alkohoolsete jookide pakkumine vi jaemk (v.a ritus, mis toimub alalise mgikohaga siseruumis);

3) mida peetakse ehitises vi kohas, mis ei ole selleks ette nhtud, vi Tallinna linna haldusterritooriumi kohal olevas huruumis;

4) mille pidamisel kasutatakse ajutist ehitist (nt tribn, lava, suuremtmeline telk vi konstruktsioon) vi muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari (v.a spordiritused ja etendusasutustes toimuvad ritused);

5) [Kehtetu - RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

6) mille toimumise kohaga piirnev ala vi kus toimuv tegevus vi kasutatav lisainventar vib kujutada ohtu isiku elule, tervisele ja turvalisusele vi varale;

7) mille pidamisel kasutatakse protehnilisi tooteid, tehakse tuletid vi kasutatakse lahtist tuld.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

(3) Avaliku rituse luba (edaspidi rituse luba) on linnakantselei vljastatud nusolek avaliku rituse korraldamiseks ja pidamiseks.

(4) Avaliku rituse korraldaja (edaspidi rituse korraldaja) on:

1) tisealine ja teovimeline fsiline isik vi

2) juriidiline isik.

2. peatkk
RITUSE LOA TAOTLEMINE

3.  rituse loa taotlemine

(1) Tallinna linna haldusterritooriumil tohib avalikku ritust korraldada ja pidada ainult rituse loa alusel ja selles mrgitud tingimusi arvestades. rituse luba vib taotleda rituse korraldamiseks, mille jrjestikune kestus on kuni seitse ndalat.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

(11) ritusele, mis toimub vabas hus ning vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises vi selle osas, mis on ette nhtud avalikeks kogunemisteks, ei ole rituse luba vaja taotleda, vlja arvatud kesoleva mruse 2 likes 2 ja 3 like 4 punktis 2 nimetatud juhtudel.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

(2) Avaliku rituse loa taotlus (edaspidi rituse loa taotlus) koos kigi nuetekohaste lisadokumentide ja nusolekutega esitatakse avalike kogunemiste infossteemi AKIS kaudu vi linnakantselei avaldatud vormil paberkandjal linnakantselei teenindusbroosse (Vabaduse vljak 7, 15199 Tallinn). rituse loa taotlus registreeritakse selle esitamisel.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

(3) rituse loa taotlus esitatakse ldjuhul kige varem heksa kuud ja hiljemalt kmme tpeva enne avaliku rituse pidamise peva.

(4) rituse loa taotlus esitatakse hiljemalt 20 tpeva enne avaliku rituse pidamise peva, kui avalik ritus:

1) toimub Vabaduse vljakul;

2) toimub ajavahemikus kella 22-6;

3) on mitmepevane;

4) vib phjustada suurt avalikku huvi.

(5) rituse loa taotlus esitatakse hiljemalt 30 tpeva enne avaliku rituse pidamise peva, kui avalik ritus tingib vajaduse korraldada mber liiklus ja/vi hissidukite t.

(6) Tallinna vanalinna muinsuskaitsealas vib tnavamuusik vi muu artist esineda vabas hus ainult Tallinna Kesklinna Valitsuse mratud ajal ja kohas. Tnavamuusik vi muu artist esitab Tallinna Kesklinna vanemale taotluse. Linnaosa vanem vi tema volitatud teenistuja otsustab viie tpeva jooksul prast taotluse saamist esinemisloa andmise, mrates kindlaks tnavamuusiku vi muu artisti esinemiskoha ja -aja.

(7) Tavaprast liikluskorraldust hiriva matuseprotsessiooni korraldaja ei pea rituse luba taotlema, kuid matuseprotsessiooni toimumisest on korraldaja kohustatud teavitama linnakantseleid ldjuhul kaks tpeva ette. Linnakantselei teavitab kohe sellest asjaomast linnaosa valitsust, Tallinna Transpordiametit ning Politsei- ja Piirivalveameti Phja prefektuuri.

(8) Avaliku rituse loa taotluse vorm on kttesaadav Tallinna veebilehekljel www.tallinn.ee, linnakantseleis ja avalike kogunemiste infossteemis.

4.  rituse loa taotlus

(1) rituse loa taotluses mrgitakse jrgmised andmed:

1) avaliku rituse nimetus;

2) avaliku rituse laad (spordivistlus, vabahukontsert, etendus, nitus, laat, filmivtted vms);

3) avalikul ritusel osalejate eeldatav arv;

4) avaliku rituse toimumise koht ja liikumisteekond (selle olemasolu korral);

5) avaliku rituse alguse ja lpu kuupev ja kellaaeg ning avaliku rituse ettevalmistus- ja koristusaeg. Kui avalikku ritust soovitakse pidada 3 like 4 punktis 2 nimetatud ajavahemikus, phjendatakse ajavalikut;

6) rituse korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood vi snniaeg ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on vimalik rituse korraldajaga hendust saada kogu rituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni rituse korraldamise kohustuste nuetekohase titmiseni;

7) kui avaliku rituse korraldab juriidiline isik, siis tema nimi ja registrikood ning juriidilise isiku nimel vi lesandel ritust korraldava isiku nimi, isikukood vi snniaeg ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on vimalik rituse korraldajaga hendust saada kogu rituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni rituse korraldamise kohustuste nuetekohase titmiseni;

8) teave avalikul ritusel heli- ja protehnika ning lahtise tule (lke, toidu valmistamine) kasutamise kohta;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

9) turvalisust tagava turvaettevtja nimi, registrikood ja aadress juhul, kui avaliku rituse pidamiseks kaasatakse turvaettevte;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

10) liikluskorraldust tagava juriidilise vi fsilise isiku nimi ja kontaktandmed;

11) [Kehtetu - RT IV, 30.01.2015, 10 - just. 02.02.2015]

12) mrge alkohoolsete jookide pakkumise vi jaemgi korraldamise kohta ning alkohoolse joogi etanoolisisaldus (kuni 6% mahust, kuni 22% mahust ja/vi lu vliritusel ja le 22% mahust ainult siseruumides);

13) mrge avaliku rituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise kohta;

14) mrge inventari (kauplemisinventar, tribn, lava vms) paigaldamise vajaduse kohta koos inventari loeteluga;

15) muud rituse loa taotluse vormil mrgitud andmed.

(2) rituse loa taotlusele lisatakse jrgmised dokumendid:

1) avaliku rituse sisu kirjeldus, milles ksitletakse avaliku rituse mtet ja eesmrki ning tuuakse vlja aja- ja tegevuskava;

2) asukohaplaan, milles on mrgitud tpne avaliku rituse toimumise koht;

3) mtkavas inventari asendiplaan, inventari kirjeldus ja mtudega joonised, foto, fotomontaa vi muu illustreeriv kujutis, kui avaliku rituse toimumise kohta on vaja paigaldada inventari;

4) reklaami- vi teabekandja mdud, joonis, foto, fotomontaa vi muu illustreeriv kujutis, kui avaliku rituse toimumise kohas eksponeeritakse reklaami vi teavet;

5) krgendatud turvariskiga avaliku rituse korral linnakantselei kinnitatud vormil turvaplaan ja turvaasendiplaan;

6) liikluse mberkorraldamiseks ja/vi hissidukite mbersuunamiseks Tallinna Transpordiametiga koosklastatud liikluskorralduse ja hissidukite mbersiduskeem elektrooniliselt mtkavas 1 : 1000 ning ristmike skeem mtkavas 1 : 500. Skeemidel mrgitakse paigaldatavad liikluskorraldusvahendid (liiklusmrgid, thiskoonused vms), parkimisvimalused, liikluskorralduse eest vastutav isik ja tema sideandmed ning liiklusseaduse nuetele vastavate liiklusreguleerijate asukohad;

7) parkimisskeem, kui avaliku ritusega kaasneb vajadus lisaparkimiskohtade jrele;

8) [Kehtetu - RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

9) vajaduse korral koopia avaliku rituse sisekorraeeskirjast.

(3) rituse loa taotluse allkirjastab rituse korraldaja vi tema volitatud esindaja.

(4) Linnakantselei vib phjendatud juhtudel nuda rituse korraldajalt avaliku rituse kohta lisateavet ja -koosklastusi.

3. peatkk
RITUSE LOA TAOTLUSE MENETLEMINE

5.  rituse loa taotluse koosklastamine

(1) rituse loa taotluse ja selle lisadokumendid vaatab lbi linnakantselei.

(2) rituse loa taotluse menetlemise ja koosklastamise linna ning riigi ametiasutuste ja organisatsioonidega korraldab linnakantselei, kui mruses ei ole stestatud teisiti.

(3) Kui rituse loa taotluses vi selle lisadokumentides on nutud andmed jetud esitamata, rituse loa taotluses ja lisadokumentides on muid puudusi vi rituse loa andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente ja/vi -koosklastusi, mrab linnakantselei rituse loa taotlejale thtaja puuduste krvaldamiseks, selgitades, et thtpevaks puuduste krvaldamata jtmisel vib linnakantselei jtta rituse loa taotluse lbi vaatamata. Kui puudused krvaldatakse mratud thtaja jooksul, loetakse rituse loa taotlus thtaegselt esitatuks ja vetakse menetlusse.

(4) Linnakantselei vib jtta rituse loa taotluse lbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat, kui:

1) rituse loa taotluses ja lisadokumentides ei krvaldata puudusi linnakantselei mratud thtajaks;

2) rituse loa taotlus ja lisadokumendid ei ole esitatud mruse -s 3 stestatud thtajaks.

(5) rituse loa andmise otsustamiseks edastab linnakantselei rituse loa taotluse koos 4 likes 2 nutud lisadokumentidega elektroonilisele koosklastusringile. Avaliku rituse loa taotlus koos kigi nutud lisadokumentidega edastatakse koosklastamiseks linna ja riigi ametiasutustele ning vajaduse korral teistele organisatsioonidele. ldjuhul edastatakse rituse loa taotlus koos kigi nutud lisadokumentidega koosklastamiseks avaliku rituse toimumise koha linnaosa valitsusele, Psteameti Phja pstekeskusele ning Politsei- ja Piirivalveameti Phja prefektuurile.

(6) Linna ametiasutus koosklastab rituse loa taotluse ja mrab vajaduse korral rituse lbiviimise tingimused kahe tpeva jooksul, riigi ametiasutus ja teised organisatsioonid nelja tpeva jooksul alates rituse loa taotluse ja nutud lisadokumentide saamisest. rituse loa taotluse koosklastamata jtmine peab olema phjendatud.

(7) Kui avaliku rituse pidamisel on vaja paigaldada Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale, kinnismlestisele vi selle kaitsevndisse inventari, reklaamikandjaid vms, koosklastab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teabekandjate ja linnakujunduslike projektide lbivaatamise komisjon rituse loa taotluse ja lisadokumendid viie tpeva jooksul nende saamisest.
[RT IV, 04.03.2016, 1 - just. 07.03.2016]

(8) Linnaosa valitsus mrab rituse loa taotluse koosklastuses teenistuja nime ja kontaktandmed ning thtaja (ldjuhul kaheksa tundi prast avaliku rituse lppemist) avaliku rituse ala leandmiseks-vastuvtmiseks prast avaliku rituse lppemist.

6.  rituse loa andmise vi sellest keeldumise otsustamine ja otsusest teavitamise thtaeg

(1) rituse loa andmise vi sellest keeldumise mruse -s 8 stestatud alustel otsustab linnakantselei.

(2) Linnakantseleil on igus esitada rituse loa taotluse materjalid Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) rituse loa andmise vi sellest keeldumise otsustamiseks.

(3) Linnakantselei otsustab rituse loa andmise vi sellest keeldumise kmne tpeva jooksul alates nuetekohase rituse loa taotluse ja selle lisadokumentide linnakantseleisse esitamisest.

(4) Mruse 3 likes 4 nimetatud juhtudel otsustab linnakantselei rituse loa andmise vi sellest keeldumise 20 tpeva jooksul alates nuetekohase rituse loa taotluse ja selle lisadokumentide linnakantseleisse esitamisest.

(5) Mruse 3 likes 5 nimetatud juhtudel otsustab linnakantselei rituse loa andmise vi sellest keeldumise 30 tpeva jooksul alates nuetekohase rituse loa taotluse ja selle lisadokumentide linnakantseleisse esitamisest.

(6) Kohe prast rituse loa andmise otsuse tegemist teavitab linnakantselei sellest Politsei- ja Piirivalveameti Phja prefektuuri ning paneb teabe rituse loa kohta (v.a fsilisest isikust rituse korraldaja isikukood, snniaeg ja elukoht) Tallinna veebilehele www.tallinn.ee.

(7) Linnakantselei teavitab rituse loa taotlejat loa andmisest vi sellest keeldumisest viivitamata. rituse loa andmisest keeldumine peab olema phjendatud.

(8) Kui rituse loa andmise otsustab linnavalitsus, siis teavitab linnakantselei rituse loa taotlejat loa andmisest vi sellest keeldumisest kahe tpeva jooksul otsuse tegemisest.

(9) Linnakantselei teavitab rituse loa andmisest keeldumisest hiljemalt keeldumise pevale jrgneval peval:

1) vajaduse korral teisi loa menetlemisega seotud linna ametiasutusi;

2) Politsei- ja Piirivalveameti Phja prefektuuri.

7.  rituse luba

(1) rituse loas mrgitakse:

1) avaliku rituse nimetus ja laad;

2) rituse korraldaja andmed (fsilise isiku nimi, elukoht, isikukood vi snniaeg ja kontaktandmed, juriidilise isiku nimi, asukoht Eestis, registrikood ja kontaktandmed);

3) avaliku rituse toimumise koht ja/vi liikumisteekond;

4) avaliku rituse alguse ja lpu kuupev ja kellaaeg;

5) mrge alkohoolsete jookide pakkumise ja mgi kohta;

6) avaliku rituse korraldamise ja pidamise tingimused.
[RT IV, 15.09.2016, 4 - just. 18.09.2016]

(2) Avaliku rituse korraldamisel loetakse rituse luba korrakaitseseaduse 56 like 3 punktis 2 nimetatud loaks.
[RT IV, 15.09.2016, 4 - just. 18.09.2016]

8.  rituse loa andmisest keeldumine

(1) Linnakantselei phjendatud otsusega vib rituse korraldamise ja pidamise nusoleku andmisest keelduda, eelkige kui:

1) rituse loa taotluse koosklastajad jtavad rituse loa taotluse phjusega koosklastamata;

2) samal ajal ja samas kohas vi liikumisteekonnal on varem lubatud mne teise avaliku kogunemise lbiviimine;

3) avalik ritus on rituse loa taotluses mrgitud ajal ja kohas sisult sobimatu;

4) rituse loa taotluses toodud avaliku rituse pidamine ei ole lubatud riigi vi Tallinna linna igusaktidest tulenevalt;

5) rituse korraldaja ei tida rituse loa andmiseks taotluse koosklastajate esitatud tingimusi;

6) eelneva he aasta jooksul on rituse loa taotlejale antud rituse luba kehtetuks tunnistatud;

7) rituse loa taotleja varem korraldatud avalik ritus on peatatud vi lpetatud mruse -s 10 stestatud alusel;

8) eelneva he aasta jooksul on rituse loa taotleja korraldatud avalikul ritusel jetud titmata taotluse koosklastajate tingimused ja ettekirjutused;

9) rituse loa taotleja on eelmiste avalike rituste korraldamisel jtnud linnale tasumata igusaktidest tulenevad rituse korraldaja rahalised kohustused;

10) avalikku ritust soovitakse korraldada hoones, millel puudub kasutusluba vi mis kasutusotstarbe kohaselt ei ole kaubandus-, teenindus-, meelelahutus- vi muu avalik hoone;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

11) puudub veendumus, et ritusel on tagatud seal kasutatavate loomade heaolu, loomade kohane kohtlemine ning jrgitakse igusaktides loomade pidamiseks ja kaitsmiseks stestatud nudeid;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

12) avaliku rituse planeeritud jrjestikune kestus on le seitsme ndala.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

(2) Linnakantselei phjendatud otsusega vib rituse loa taotluses mrgitud avaliku rituse kestust piirata, eelkige kui:

1) ritus on planeeritud pikaks perioodiks hte ja samasse kohta;

2) on vajalik tagada vimalus kasutada rituse loa taotluses mrgitud rituse ala ka teistel isikutel vi teistel eesmrkidel;

3) selle tingivad muud kaalukad asjaolud.

4. peatkk
RITUSE LOA KEHTETUKS TUNNISTAMINE NING AVALIKU RITUSE PEATAMINE JA LPETAMINE

9.  rituse loa kehtetuks tunnistamine

(1) rituse loa andja phjendatud otsusega vib rituse loa tunnistada kehtetuks, eelkige kui:

1) rituse korraldaja on esitanud rituse loa taotluses avaliku rituse korraldamise ja pidamise kohta valeandmeid;

2) rituse korraldaja ei tida avaliku rituse korraldamisel ja pidamisel riigi ja linna igusaktides stestatud nudeid;

3) rituse korraldaja rikub rituse loal mrgitud tingimusi;

4) rituse korraldaja ei tida avaliku rituse korraldamise ja pidamise ajal rituse loa andja vi teiste ametkondade nutud ettekirjutusi rituse lbiviimise tagamiseks rituse loal mrgitud ja igusaktides stestatud tingimustel;

5) rituse loa kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud rituse loa andmisel vimalik ette nha.

(2) rituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab rituse loa andja kohe rituse korraldajat ning rituse loa taotluse koosklastanud ametkondi.

10.  Avaliku rituse peatamine ja lpetamine

(1) rituse korraldaja peab avaliku rituse peatama:

1) ohu vltimiseks, kui ohtu ei ole vimalik vltida muid abinusid rakendades;

2) kahju tekkimise ohu vi kahju tekitamise korral, kui ohtu vi kahju tekitamist ei ole vimalik trjuda vhem riivava meetmega;

3) avalikul ritusel osalejate turvalisuse tagamiseks, kui turvalisust ei ole vimalik tagada korraldajat vhem riivava meetmega;

4) kui ta ei tida rituse loal mrgitud tingimusi ja see ohustab avalikul ritusel osalejate turvalisust.

(2) Kui kesoleva paragrahvi likes 1 toodud asjaolude esinemisel rituse korraldaja ei peata avalikku ritust, otsustab avaliku rituse peatamise jrelevalve teostaja, teavitades sellest viivitamata rituse korraldajat, Politsei- ja Piirivalveameti Phja prefektuuri ja teisi asjaomaseid asutusi.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

(3) Kui avaliku rituse peatamise tinginud asjaolu on krvaldatud vi ra langenud, vib avaliku rituse pidamist jtkata.

(4) Kui ei ole vimalik krvaldada asjaolu, millega kaasnes avaliku rituse peatamine, on rituse korraldaja kohustatud avaliku rituse lpetama. Kui rituse korraldaja avalikku ritust ei lpeta, otsustab avaliku rituse lpetamise linnakantselei kui rituse loa vljastanud haldusorgan, tunnistades rituse loa kehtetuks.

5. peatkk
RITUSE KORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS NING AVALIKU RITUSE KONTROLLIMINE

11.  rituse korraldaja kohustused

(1) rituse korraldaja on kohustatud:

1) titma mruse nudeid ja rituse loal mrgitud tingimusi;

2) tagama avalikust ritusest osavtjate ohutuse ja turvalisuse;

3) olema mruse 4 like 1 punktides 6 ja 7 nimetatud viisidel kttesaadav rituse loa taotluse esitamisest kuni rituse loal mrgitud tingimuste ja kesolevas likes nimetatud kohustuste nuetekohase titmiseni;

4) tagama, et avaliku rituse korraldamisel ja pidamisel kasutatavad esemed ja inventar (tribn, lava, telk, atraktsioon, konstruktsioon jms) on inimesele, varale ja keskkonnale ohutud;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

5) kaasama Tallinna Transpordiameti vi Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti nudmisel liiklusohutuse tagamiseks ja/vi sujuva liikluse korraldamiseks liiklusreguleerijaid. Liiklusreguleerijad peavad vastama liiklusseaduses stestatud nuetele;

6) jrgima tervisekaitsenudeid;

7) tagama avalikus kohas kitumise ldnuete, heakorra eeskirja ja jtmehoolduseeskirja titmise;

8) lpetama avaliku rituse enne thtaega, kui ritusel toimuv rikub avalikus kohas kitumise ldnudeid ja/vi vib ohustada osalejate elu ja tervist;

9) tagama, et alla 16-aastastele suunatud avalik ritus lppeks vhemalt ks tund enne alaealistele kehtestatud liikumisvabaduse piirangu algust;

10) tagama prast avaliku rituse lppemist selle toimumise kohas avaliku rituse tttu tekkinud jtmete koristamise, heakorrastama avaliku rituse toimumise koha ja avaliku rituse kigus rikutud haljastuse;

11) edastama avaliku rituse reklaamimisel info, mis kajastab puuetega inimeste vimalust avalikul ritusel osaleda (ligipsetavus abistajaga vi iseseisvalt, rituse kajastamine puuetega inimestele arusaadaval moel);

12) titma rituse lbiviimisel ametkondade esitatud tingimusi ja ettekirjutusi;

13) [Kehtetu - RT IV, 30.01.2015, 10 - just. 02.02.2015]

14) kinni pidama kaitsealuse pargi, arboreetumi, puistu, maastikukaitseala ja muu kaitseala kaitse-eeskirjast, kui ritus korraldatakse kaitstaval alal;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

15) tagama ritusel liikluskorraldusnuete titmise, sealhulgas korraldama sidukite parkimise selleks ettenhtud kohtades. Sidukeid on keelatud parkida haljasalale;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

16) jrgima autoriigusega kaitstud teose avalikul esitamisel igusaktidest tulenevaid nudeid ning prduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori vi teda esindava organisatsiooni poole;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

17) tagama, et rituse lbiviimisel on kinnisasja vi selle osa kasutamiseks olemas kinnisasja omaniku vi haldaja nusolek;
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

18) tagama, et ritusel kogutakse igas kogumiskohas liigiti vhemalt segaolmejtmeid, biolagunevaid jtmeid ja pakendijtmeid. Jtmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt mrgitud kogutavate jtmete liik;
[RT IV, 20.03.2019, 1 - just. 01.10.2019]

19) tagama, et ritusel ei serveerita toitu ja jooki hekorranudes (nt taldrikud, kausid, joogitopsid, joogitopside kaaned) ega kasutata hekorrasgiriistu (nt noad, kahvlid, lusikad, sgipulgad, krred, joogisegamispulgad), mis sisaldavad plasti. Lubatud on kasutada biolagunevast plastist nusid ja sgiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile vi sellega samavrsele standardile vastavust tendav sertifikaat.
[RT IV, 20.03.2019, 1 - just. 01.10.2019]

(2) Kui rituse korraldaja kehtestab avaliku rituse sisekorraeeskirja, kohustub ta sellest teavitama avalikul ritusel osalejaid.

(3) Tule kasutamisel avalikul ritusel tuleb juhinduda tuleohutusnuetest, sh seadmete ja toodete (nt knlad, trvikud) kasutusjuhenditest.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

12.  rituse korraldaja vastutus

(1) Avaliku rituse korraldamise ja pidamise eest mruses stestatud nuete kohaselt vastutab rituse korraldaja seaduses ette nhtud korras.

(2) rituse korraldaja on kohustatud Tallinna linnale hvitama talle avaliku rituse pidamisega tekitatud varalise kahju.

13.  Avaliku rituse kontrollimine

(1) Avaliku rituse korraldamise ja pidamise nuete jrgimise le teostavad jrelevalvet:

1) Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet;

2) Tallinna Linnakantselei;

3) ametiasutus enda poolt seatud tingimuste osas.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

(2) Kontrollimise kohta koostatakse kahe tpeva jooksul akt, mille rakiri edastatakse elektrooniliselt rituse korraldajale.

(3) Aktis nimetatud puudustele vib rituse korraldaja esitada selgitused vi vastulause kahe tpeva jooksul arvates kesoleva paragrahvi likes 3 nimetatud akti saamisest.

6. peatkk
AVALIKU RITUSE KORRALDAMINE RAEKOJA PLATSIL JA VABADUSE VLJAKUL

14.  Avaliku rituse korraldamine Raekoja platsil ja Vabaduse vljakul

(1) Raekoja platsil ja Vabaduse vljakul avaliku rituse pidamiseks antakse rituse luba tingimusel, et avalik ritus on linnaelu aspektist oluline ja loob linnale hea maine.

(2) Raekoja platsil kaubandusliku sisu ja eesmrgiga avaliku rituse (nt laat vi turg) pidamiseks antakse rituse luba taotlejale, kellele Tallinna Kesklinna Valitsus on Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 mruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise vi selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“ kohaselt andnud nusoleku kasutada Raekoja platsi kaubandustegevuseks.

(3) Raekoja platsil, Raekoja tnaval, Vabaduse vljakul ja Vanaturu kaelas on keelatud korraldada valimisritusi.

(4) Raekoja platsil peetava meelelahutusliku, kultuurilise ja/vi informatiivse sisuga rituse (v.a laat, turg jms) maksimaalne kestus on viis peva.

(5) Raekoja platsil toimuva kaubandusliku sisu ja eesmrgiga avaliku rituse (nt laat vi turg) kestus on ks pev, vlja arvatud avalikel ritustel, mida avalikes huvides korraldavad linna ametiasutused vi nende volitatud isikud linnavalitsuse loa alusel.

(6) Vabaduse vljakul toimuva avaliku rituse maksimaalne kestus on viis peva. Sellest pikemaks ajaks on igus rituse luba vljastada linnavalitsusel.

15.  Kaubanduse korraldamine Raekoja platsil toimuval avalikul ritusel

(1) Meelelahutusliku sisuga avalikul ritusel (v.a laat, turg jms) on lubatud kaubelda avaliku rituse toimumise ajal. Kauplemise ala peab olema piiritletud.

(2) Kaubandusliku sisu ja eesmrgiga avalikke ritusi (nt laat vi turg) korraldatakse kolmapeviti perioodil 1. maist kuni 30. septembrini. Kauplemisinventari paigaldada ja eemaldada ning kaubelda on lubatud ajavahemikus kella 8-20.
[RT IV, 30.03.2017, 2 - just. 02.04.2017]

(3) Kesoleva paragrahvi likes 2 stestatut ei rakendata kaubandusliku sisuga ritustel, mida avalikes huvides korraldavad linna ametiasutused vi nende volitatud isikud linnavalitsuse loa alusel.

7. peatkk
AVALIKU RITUSEGA KAASNEVATE KULUDE HVITAMINE JA MAKSUDE TASUMINE

16.  rituse korraldaja hvitatavad kulud

(1) rituse korraldaja hvitab linnale avaliku ritusega kaasnevad rajatiste ja liikluse (histransport, parkimine, fooriprogrammid jms) mberkorraldamisega seotud kulud, sealhulgas saamata jva parkimistulu.

(2) Linnavalitsusel on igus korraldusega vabastada rituse korraldaja tema taotluse alusel kesoleva paragrahvi likes 1 nimetatud kulude kandmisest, kui tegemist on linnale olulise ritusega. rituse kandmise kulude kandmisest osaline vi tielik vabastamine otsustatakse linnavalitsuse korraldusega.

17.  rituse korraldaja makstavad tasud ja maksud

(1) Kui avaliku ritusega kaasneb kaubandustegevus vi avalik ritus korraldatakse linnarajatisel, kohaldatakse linnarajatise kasutusse andmisel Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 mrust nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise vi selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord“.

(2) Kui avaliku ritusega kaasneb tee vi tnava sulgemine, kohaldatakse avaliku rituse kigus tee vi tnava sulgemisel Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 mrust nr 31 „Teede ja tnavate sulgemise maks“.

(3) Kui avaliku ritusega kaasneb vlireklaamikandja paigaldamine, kohaldatakse reklaami eksponeerimisele Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 mrust nr 33 „Reklaami vi teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord“ ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 mrust nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“.

8. peatkk
RAKENDUSSTTED

18.  Vormide kinnitamine

Linnakantselei kinnitab avaliku rituse loa taotluse vormi ja turvaplaani vormi.

19.  Korrakaitseseaduse 55 like 1 punktis 3 ja likes 3 stestatud kohaliku omavalitsuse lesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele

Korrakaitseseaduse 55 like 1 punktis 3 ja likes 3 nimetatud kohaliku omavalitsuse lesandeid tidab Tallinna Linnavalitsus.
[RT IV, 30.01.2015, 10 - just. 02.02.2015]

20.  Linnavolikogu mruste muutmine

 [Kesolevast tekstist vlja jetud.]

21.  leminekuste

Enne kesoleva mruse justumist esitatud rituse loa taotlust menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud mruse kohaselt ning enne kesoleva mruse justumist vlja antud rituse loale kehtib rituse loa taotluse esitamise ajal kehtinud mrus.

22.  Mruse justumine

Mrus justub 1. juulil 2014.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees